Trvalý pobyt pro občany EU a rodinné příslušníky občanů EU

CO

Migranti, kteří získali trvalý pobyt, mají obdobná práva a povinnosti jako občané České republiky, mezi výjimky patří např. právo volit, možnost pracovat jako státní zaměstnanec, či se stát vojákem Armády ČR.

Кdo

Migrant, občan EU, nebo rodinný příslušník občana EU, který naplní podmínky k získání trvalého pobytu pro pobyt na území České republiky. Za rodinného příslušníka se považuje osoba uvedená v sekci upravující přechodný pobyt.

Podmínky pro podání žádosti pro občana EU jsou:

 • Nepřetržitý pobyt na území ČR po dobu nejméně 5 let
 • K žádosti musí být předloženy veškeré náležitosti uvedené níže,
 • Nesmí být shledány důvody pro zamítnutí či zastavení řízení o žádosti.

Podmínky pro podání žádosti pro rodinného příslušníka občana EU jsou:

 • musí být rodinným příslušníkem občana Evropské unie,
 • Nepřetržitý pobyt na území ČR po dobu nejméně 5 let nebo 2 roky nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR, pokud je migrant nejméně 1 rok rodinným příslušníkem státního občana České republiky, který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo je migrant rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území,
 • K žádosti musí být předloženy veškeré náležitosti uvedené níže,
 • Nesmí být shledány důvody pro zamítnutí či zastavení řízení o žádosti.

Jak

Žádá se prostřednictvím formuláře s přiloženými náležitostmi.

Náležitosti žádosti občana EU:

 • cestovní doklad / doklad totožnosti,
 • doklad potvrzující splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu,
 • 2 fotografie,
 • doklad o zajištění ubytování.

Náležitosti žádosti rodinného příslušníka občana EU:

 • Cestovní doklad,
 • Doklad potvrzující skutečnost, že jste rodinným příslušníkem občana Evropské unie,
 • Doklad potvrzující splnění podmínky 2 let nepřetržitého přechodného pobytu,
 • 2 fotografie,
 • Doklad o zajištění ubytování.

KDY

Kdykoli po naplnění výše uvedených podmínek žádosti o povolení trvalého pobytu.

Dobré vědět

Povinné přílohy žádosti o povolení trvalého pobytu nesmí být starší než 180 dní, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka a fotografie migranta, za předpokladu, že ukazuje jeho skutečný vzhled.

KDE

(čeština a angličtina): http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-trvaly-pobyt

Praha 7, Czech Republic

Ministerstvo vnitra (Ministry of Interior)

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7
T +420 224 181 111