Trợ cấp cho tính di động (Příspěvek na mobilitu)

LÀ GÌ

Trợ cấp cho tính di động là khoản trợ cấp được tái diễn, trợ cấp này có thể đạt tới 400 Kč / tháng cho một người lớn hơn 1 tuổi, không có khả năng xử lý các nhu cầu cơ bản về mặt di động hoặc định hướng, mà người đó được vận chuyển liên tục và không được cung cấp bởi các dịch vụ xã hội dân cư hoặc những người không ở trong cơ sở y tế. Ngoại trừ những trường hợp cần chú ý đặc biệt.

Ở ĐÂU

Bạn phải nộp đơn xin trợ cấp di chuyển theo mẫu quy định cho Sở Lao động (Úřad Práce)tại nơi cư trú của mình.

(bằng tiếng Séc): http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

Praha 7, Czech Republic

Úřad Práce (Labour Office )

Dobrovského 1278/25

170 00 Praha 7