Přechodný pobyt

CO

Jedná se o pobytový status, který může obdržet občan EU (potvrzení o přechodném pobytu) nebo rodinný příslušník občana EU (povolení k přechodnému pobytu), který v ČR pobývá se svým rodinným příslušníkem občanem EU, pokud na území ČR hodlají pobývat nad 90 dnů.

Кdo

Občan EU nebo rodinný příslušník občana EU, který na území ČR s občanem EU pobývá.

Rodinným příslušníkem občana EU je:

  • Manžel/manželka občana EU,
  • Rodič občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje
  • potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana Evropské unie a
  • Potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.
  • je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným výše a pokud ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve společné domácnosti; nebo je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt; nebo se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče občana Evropské unie, nebo

 

  • má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti (při posuzování trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a intenzita vztahu).

Jak

Žádost je podávána na vyplněném formuláři, ke kterému jsou přiloženy povinné přílohy (viz dále přechodný pobyt v  sekci „Sloučení rodiny“)

KDY

Pouze, pobývá-li oprávněný migrant na území ČR na bezvízový styk, krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum či dlouhodobý pobyt. O přechodný pobyt nelze požádat, je-li migrant v ČR nelegálně, či pobývá-li zde na výjezdní příkaz (ledaže se jedná o výjezdní příkaz vydaný poté, co cizinci uplynula doba oprávnění k pobytu na území uděleného osobě požívající doplňkové ochrany, nebo poté, co se svým prohlášením vzdal azylu).

Dobré vědět

Migrant musí po celou dobu pobytu na území plnit účel pobytu, na který v ČR pobývá!

Při podávání žádosti musí být předloženy originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předložené dokumenty musí být v českém nebo slovenském jazyce, nebo úředně přeloženy do českého jazyka. Dokumenty vydané cizími zeměmi musí být navíc opatřeny vyšší autorizací (apostila, superlegalizace).

Lhůta k udělení povolení k přechodnému pobytu je 60 dnů, lhůta k vydání potvrzení o přechodném pobytu je 30, ve složitých případech 60 dnů.

KDE

Ministerstvo vnitra ČR – Odbor azylové a migrační politiky, (čeština a angličtina): http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx

Praha 7, Czech Republic

Ministerstvo vnitra (Ministry of Interior)

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7
T +420 224 181 111