Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

CO

Toto je typ povolení k dlouhodobému pobytu pro migranty – podnikatele, kteří v ČR hodlají pobývat déle než 90 dnů se záměrem v ČR uskutečnit „významnou investici“, a také pro cizince z vedení obchodních korporací, které mají stejný záměr.

Za významnou investici je považována investice, při níž jsou v ČR investovány finanční prostředky výši 75 000 000 Kč a při níž je zároveň na území ČR vytvořeno nejméně 20 nových pracovních míst.

Кdo

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování podává podnikatel, který má záměr v ČR uskutečnit „významnou investici“ či člen vedení obchodní korporace, která má stejný záměr.

Jak

Žádost musí být doprovázena následujícími povinnými přílohami:

 • cestovní doklad,
 • 1 fotografie; to neplatí, pokud byl pořízen obrazový záznam migranta,
 • doklad, z něhož je zřejmé, že migrant nebo obchodní korporace, v níž je migrant statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jejímž je prokuristou nebo společníkem, může na území nakládat s peněžními prostředky za účelem uskutečnění významné investice, takový doklad nesmí být ke dni podání žádosti více než 30 dnů,
 • účetní závěrky či obdobné doklady obsahující výsledky hospodaření žadatele, obchodní korporace podle a jí ovládající osoby za 2 kalendářní nebo účetní roky předcházející dni podání žádosti,
 • Na vyzvání je třeba dále doložit doklad o původu finančních prostředků pro uskutečnění významné investice (daňové přiznání nebo, jde-li o fyzickou osobu, která je zaměstnancem, doklad o příjmu potvrzený zaměstnavatelem),
 • čestné prohlášení žadatele, že na žadatele, obchodní korporaci a jí ovládající osoby nebylo ve státě jejího dosavadního působení vydáno rozhodnutí obdobné svými účinky rozhodnutí o úpadku,
 • doklady prokazující vlastnictví a původ investovaného jiného majetku (tzn. např. kupní smlouvy) a znalecký posudek o ocenění tohoto majetku, má-li být takový majetek investován,
 • doklad prokazující bezdlužnost migranta; to neplatí, jde-li o migranta, který dosud na území nepobýval,
 • je-li žadatelem migrant, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace, musí doložit také:
  • doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace,
  • doklad o tom, že činnost migranta na území ČR bude mít podstatný vliv na podnikání obchodní korporace, (pokud si bude v rámci jedné společnosti žádat o pobytový titul více než 5 osob, pak bude nutné doložit jejich skutečný význam pro společnost, a to prostřednictvím profilů kandidátů – životopisy kandidátů. V opačném případě, pokud bude osob méně než 5, doloží se výpis z obchodního rejstříku),
  • doklad prokazující, že jeho podíl v této obchodní korporaci odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému nařízením vlády (Výpis z obchodního rejstříku),
 • doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence,
 • na vyžádání je třeba dále doložit doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,
 • na vyžádání je třeba dále doložit doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, to neplatí u specifických případů vyjmenovaných v ust. § 180j odst. 4 zákona o pobytu cizinců.
 • podnikatelský záměr, který obsahuje popis cílů záměru uskutečnit významnou investici, zhodnocení rizik realizace tohoto záměru, důvody pro uskutečnění významné investice na území, popis jednotlivých etap záměru uskutečnit významnou investici včetně časového harmonogramu, objem finančních prostředků určených na provedení jednotlivých etap, popis vyráběného produktu nebo poskytované služby, cílové skupiny zákazníků a odbytišť a technického a technologického řešení jejich výroby nebo způsobu poskytování a popis způsobu zajištění pracovních sil,

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

KDY

Kdykoliv migrant splní výše uvedené podmínky.

Dobré vědět

Doba pro vydání rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je 30, ve zvlášť složitých případech 60, dní.

KDE

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování může migrant podat na příslušném zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí.

(http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/)

Pokud již na území České republiky migrant pobývá na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem (s výjimkou dlouhodobého víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území), může podat žádost přímo pracovišti MV ČR.

(http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx)

Praha 7, Czech Republic

Ministerstvo vnitra (Ministry of Interior)

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7
T +420 224 181 111