Modrá karta

CO

Modrá karta je forma povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na pozici vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje migranta k pobytu a práci v České republice, tj. migrant nepotřebuje samostatné pracovní povolení. Řádně dokončené univerzitní vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, trvající alespoň 3 roky, je považováno za vysokou kvalifikaci.

KDO

Migrant podá žádost o modrou kartu, pokud má v úmyslu zůstat v České republice po dobu delší než 3 měsíce, a pokud bude zaměstnán na pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která bude současně, dle českého zákona o zaměstnanosti otevřena pro občany cizích zemí vně EU.

Avšak žadatel o Modrou kartu nesmí být současně:

 • V procesu posuzování žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
 • Rodinný příslušník občana EU, pokud má tento občan EU bydliště v České republice,
 • Rezident jiného členského státu EU a držitel českého povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie (ust. § 42c zákona č. 326/1999 Sb.) za účelem zaměstnání nebo podnikání,
 • Cizinec pobývající v České republice na základě mezinárodní dohody usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s podnikáním a investicemi, kterou je Česká republika vázána,
 • Cizinec pobývající v České republice na základě oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání,
 • Cizinec, který je zaměstnán zaměstnavatelem v jiné členské zemi EU a je vyslán pracovat v České republice v rámci nadnárodního poskytování.
 • Žadatelem o mezinárodní ochranu nebo osoba, které byl přiznán status uprchlíka nebo doplňková ochrana,
 • Žadatel o oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany v České republice, nebo Cizincem, kterému již bylo toto oprávnění uděleno.

JAK

Migrant podá žádost o modrou kartu na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí. Na území České republiky podá migrant žádost u místního pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, pokud je již držitelem víza k pobytu nad 90 dní nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nebo pokud je držitelem modré karty vydané jiným členským státem EU a podá tuto žádost do 1 měsíce od vstupu na území České republiky.

Žádost se podává osobně.

Žádost je podávána na vyplněném formuláři, ke kterému musí být přiloženy níže uvedené povinné přílohy. Vždy je nutné předkládat originály nebo ověřené kopie dokumentů. Všechny předložené dokumenty musí být v českém jazyce, nebo úředně přeloženy do češtiny. Dokumenty vydané cizími zeměmi, musí být dodatečně opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace), pokud s danými státy nemá Česka republika uzavřenou tzv. smlouvu o právní pomoci.

Žádost musí být doprovázena těmito povinnými přílohami.

 • Cestovní doklad (originál cestovního dokladu musí být předložen)
 • 2 fotografie,
 • Doklad o ubytování,
 • Pracovní smlouva na práci, která vyžaduje vysokou úroveň dovedností kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku na zákonnou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje dohodnutou hrubou měsíční nebo roční mzdu odpovídající nejméně 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy zveřejněné ve sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí,
 • Dokumenty prokazující vysokou úroveň kvalifikace (dokumenty prokazující dosažené vzdělání) – v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností o tom, zda má migrant požadované vzdělání nebo zda toto vzdělávání odpovídá charakteru zaměstnání, požádá správní orgán o předložení dokladu o tom, že zahraniční vzdělání migranta bylo uznáno příslušným orgánem České republiky,
 • Pokud jde o regulované zaměstnání, doklad prokazující splnění podmínek pro výkon takového zaměstnání (poznámka: Ministerstvo vnitra rozhodne o vydání modré karty po obdržení stanoviska příslušného uznávajícího orgánu),
 • Pokud migrant před požádáním žádosti o modrou kartu pobýval na území České republiky jako držitel modré karty jiného členského státu Evropské unie, je povinen předložit dokument prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny (v případě spojování rodiny).
 • Před vydáním víza na dobu delší než 90 dní za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu – modré karty je migrant povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu jeho pobytu, od vstupu na území České republiky do doby kdy bude způsobilý pro veřejné zdravotní pojištění, a musí současně na vyžádání předložit dokument prokazující úhradu pojistného k cestovnímu zdravotnímu pojištění. Pokud je žádost podávána na území České republiky, musí migrant předložit tyto přílohy současně se žádostí.

Na vyžádání musí migrant k žádosti o modrou kartu rovněž předložit:

 • Dokument obdobný výpisu z rejstříku trestů,
 • Dokument prokazující splnění požadavků opatření proti zavlékání a šíření nakažlivých chorob.

Předložení těchto dodatečných dokumentů k žádosti může migrant učinit osobně, prostřednictvím svého pověřeného zástupce nebo poštou. Dokumenty, které byly na migrantovi požadovány k předložení, musí být předloženy vždy ve stanovené lhůtě. Neposkytnutí požadovaných dokumentů je důvodem k zamítnutí žádosti. Během řízení může migrant přirozeně také předložit jiné dokumenty, které považuje za důležité pro posouzení žádosti. Cestovní doklad musí být vždy předložen osobně.

KDY

Migrant může splnit výše uvedené podmínky kdykoli, avšak s dostatečným předstihem (6-12 měsíců) před příjezdem do České republiky. Povinné přílohy žádosti nesmí být starší než 180 dní, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie, pokud odpovídá jeho vzhledu.

DOBRÉ VĚDĚT

Centrální záznamy o volných pracovních místech, které jsou k dispozici držitelům pracovních karet, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (česky, anglicky, španělsky, francouzsky a rusky http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/modka

Zákon o pobytu cizinců stanovuje lhůtu 90 dnů od podání žádosti na území České republiky, během níž je Ministerstvo vnitra povinno rozhodnout o žádosti. Pokud je řízení přerušeno, přestane běžet lhůta pro vydání rozhodnutí. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena, rovněž v jiných případech stanovených zákonem.

Během řízení má migrant možnost požádat o nahlédnutí do spisu a seznámit se s ním. Ministerstvo může také vyzvat migranta, aby se seznámil s podklady před vydáním rozhodnutí.

V případě schválení žádosti, která byla podána na území České republiky, Ministerstvo vnitra telefonicky kontaktuje migranta a dohodne se s ní na vydání povolení k dlouhodobému pobytu – modrá karta. Není-li telefonický kontakt možný, je migrant vyzván písemně na kontaktní adresu, kterou uvedl v žádosti. V případě žádosti podané na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí vyzve zastupitelský úřad migranta, aby navštívil úřad, za účelem vyznačení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu – modrá karta.

Ministerstvo vnitra České republiky po posouzení žádosti o modrou kartu písemně oznámí zaměstnavateli, že migrant splnil podmínky pro vydání modré karty.

Platnost modré karty je o 3 měsíce delší než doba pracovní smlouvy, ale nejdéle 2 roky.  Modrá karta může být prodloužena.

Povolení k pobytu – modrá karta je vydaná ve formě povolení k pobytu, které obsahuje biometrické údaje. Před vydáním povolení k pobytu – modré karty bude migrantovi vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání modré karty. Toto potvrzení opravňuje migranta k pobytu a práci na území, před tím než je mu vydáno povolení k pobytu – modrá karta s biometrickými údaji.

KDE

Žádost musí být podána na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí (čeština a angličtina): http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/  nebo u místního pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx) dle místa pobytu migranta v České republice.

Praha 3, Czech Republic

Služba cizinecké Policie (Asylum and Migration Policy Division )

Olšanská 2176/2

130 51 Praha 3

Praha 7, Czech Republic

Ministerstvo vnitra (Ministry of Interior)

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7
T +420 224 181 111

Praha 1 – Hradčany, Czech Republic

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign affair)

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1 – Hradčany
T +420 224 181 111