Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

CO

Jedná se o druh dlouhodobého pobytu na území ČR, kdy migrant na území pobývá déle než tři měsíce a jehož účelem je výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl migrant převeden v rámci nadnárodní společnosti z funkční součásti této společnosti v zemi mimo EU do funkční součásti této společnosti v České republice. Migrant, který má kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, je oprávněn pobývat na území ČR a zároveň vykonávat práci na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl převeden ze státu, který není členským státem Evropské unie.

Кdo

Žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance podává migrant, který na území hodlá pobývat déle než tři měsíce měsíce a jehož účelem je výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl převeden v rámci nadnárodní společnosti z funkční součásti této společnosti v zemi mimo EU do funkční součásti této společnosti v České republice.

Jak

Žádost musí být doprovázena následujícími povinnými přílohami:

 • platný cestovní doklad,
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,
 • 1 fotografie odpovídající aktuální podobě migranta,
 • vysílací dopis, který obsahuje
  • potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, že migrant bude vnitropodnikově převeden k výkonu zaměstnání do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce na území,
  • uvedení pracovních podmínek, pokud jde o délku pracovní doby, délku dovolené za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu; tyto podmínky nesmí být horší, než stanoví zákoník práce, to platí i pro podmínky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu, rovného zacházení pro muže a ženy i ostatní ustanovení o nediskriminaci, a
  • potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení převeden do obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie,
 • doklad o tom, že byl migrant v obchodní korporaci bezprostředně před vnitropodnikovým převedením zaměstnán po dobu nejméně 6 měsíců,
 • doklad o spřízněnosti subjektů, mezi kterými má být migrant vnitropodnikově převeden, tzn. jeden z následujících dokladů:
  • doklad prokazující, že odštěpný závod, do něhož je migrant převeden, je odštěpným závodem obchodní korporace, v níž je migrant převeden, nebo
  • doklad prokazující, že obchodní korporace, v nichž je migrant převeden, jsou vůči sobě ovládající a ovládanou osobou nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou,
 • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadována,
 • doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání, jde-li o regulované povolání,
 • doklad prokazující vysokoškolské vzdělání, pokud má být vnitropodnikově převeden zaměstnaný stážista,
 • jde-li o zaměstnaného stážistu, dohodu o odborné přípravě, která obsahuje
  • popis programu odborné přípravy, ze kterého vyplývá, že se jedná o odbornou přípravu za účelem profesního rozvoje nebo odbornou přípravu v oblasti obchodních technik nebo metod s cílem připravit migranta na jeho budoucí pozici v obchodní korporaci, v níž nebo z níž je cizinec převeden, nebo v obchodní korporaci, která tuto obchodní korporaci ovládá nebo je jí ovládaná, a
  • dobu trvání odborné přípravy a podmínky, za kterých bude zaměstnaný stážista během odborné přípravy pod dohledem,
 • Na vyžádání je třeba doložit doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,
 • Na vyžádání je třeba doložit doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Pokud je migrant nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být migrant převeden, účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky výslovně umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti, je možné nahradit následující položky potvrzením vydaným touto obchodní korporací:

 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,
 • vysílací dopis,
 • doklad o tom, že byl migrant v obchodní korporaci bezprostředně před vnitropodnikovým převedením zaměstnán po dobu nejméně 6 měsíců,
 • doklad o spřízněnosti subjektů, mezi kterými má být migrant vnitropodnikově převeden,
 • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadována,
 • doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání, jde-li o regulované povolání,
 • doklad prokazující vysokoškolské vzdělání, pokud má být vnitropodnikově převeden zaměstnaný stážista.

Veškeré doklady přikládané k žádosti musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. V originále musí být nezbytně vždy předloženy cestovní doklad a vysílací dopis. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání také doklad o zaplacení pojistného. Doklad je předkládán zastupitelskému úřadu České republiky v zahraničí. Jedná se o pojištění na dobu ode dne vstupu migranta na území do okamžiku, než se na něj bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění.

KDY

Kdykoliv migrant splní výše uvedené podmínky.

Dobré vědět

Doba pro vydání rozhodnutí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je 90 dnů.

Karta se vydává na dobu převedení na území členských států EU, maximálně na 3 roky v případě manažera a specialisty a maximálně na 1 rok v případě zaměstnaného stážisty. Její platnost lze opakovaně prodloužit, nejdéle však na 3 roky v případě manažera a specialisty a na 1 rok v případě zaměstnaného stážisty.

KDE

Žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance může migrant podat na příslušném zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí.

(http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/)

Praha 7, Czech Republic

Ministerstvo vnitra (Ministry of Interior)

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7
T +420 224 181 111