Dlouhodobý pobyt

CO

Dlouhodobý pobyt je pobytový status, který získá migrant v případě, že důvody jeho pobytu na území České republiky trvají déle než 1 rok. Povolení k dlouhodobému pobytu je udělováno vždy za určitým účelem. Tímto účelem může být např. studium, vědecký výzkum, zaměstnání, podnikání, sloučení rodiny.

Кdo

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je podávána migrantem na území České republiky v kanceláři Ministerstva vnitra České republiky, za předpokladu, že pobývá na území na základě víza k pobytu nad 90 dnů a má v úmyslu setrvat na území po dobu delší než 1 rok, a pokud přetrvává stejný účel pobytu.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území na základě víza k pobytu nad 90 dnů může být v daných případech podána na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí (studium, vědecký výzkum, společné soužití rodiny, rezident jiného členského státu EU, investování, zaměstnanecká karta, modrá karta a karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance).

Jak

Žádost je podávána na vyplněném formuláři, ke kterému jsou přiloženy povinné přílohy stanovené individuálně podle důvodu pobytu.

KDY

Kdykoli po naplnění podmínek podle specifického důvodu pobytu.

Dobré vědět

Při podávání žádosti musí být předloženy originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předložené dokumenty musí být v českém nebo slovenském jazyce, nebo úředně přeloženy do českého jazyka. Dokumenty vydané cizími zeměmi musí být navíc opatřeny vyšší autorizací (apostila, superlegalizace).

KDE

Ministerstvo vnitra ČR – Odbor azylové a migrační politiky, (čeština a angličtina): http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx

Zastupitelský úřad České republiky v zahraničí (čeština a angličtina) http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/).

Praha 7, Czech Republic

Ministerstvo vnitra (Ministry of Interior)

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7
T +420 224 181 111

Praha 1 – Hradčany, Czech Republic

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign affair)

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1 – Hradčany
T +420 224 181 111

Pozor

Migrant musí po celou dobu pobytu na území plnit účel pobytu, který mu na který v ČR pobývá!