Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

CO

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, týká se zaměstnání jen v těchto odvětvích: rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, lesnictví a těžba dřeva, ubytování, stravování a pohostinství, sportovní, zábavní a rekreační činnosti.

Vízum může být uděleno maximálně na 6 měsíců během kteréhokoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích.

Кdo

Občan třetí země, který chce krátkodobě pracovat na území České republiky a který si našel zaměstnavatele v České republice, který má zájem zaměstnat takovéhoto občana třetí země.

Jak

Musíte podat žádost o krátkodobé vízum na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí.

K žádosti o vydání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání musíte doložit:

  • cestovní doklad,
  • 1 fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,
  • povolení k zaměstnání od Úřadu práce (dle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti), nebo, nebylo-li ještě povolení vydáno, číslo jednací žádosti o vydání tohoto povolení a u které pobočky Úřadu práce České republiky o takové povolení migrant požádal,
  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území na toto vízum (pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí z dokladu o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování stanovených zákonem, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být v tomto případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny migranta a s úrovní tohoto ubytování.),
  • pokud migrantovi ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, je třeba doložit i potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny,
  • Na vyžádání je třeba doložit doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,
  • Na vyžádání je třeba doložit doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

před vyznačením dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání je migrant povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného (doklad je předkládán pouze zastupitelskému úřadu, jde o pojištění na dobu ode dne vstupu do ČR do okamžiku, než se na migranta začne vztahovat veřejné zdravotní pojištění)

Dobré vědět

Vízum lze udělit pouze na 6 měsíců. Vízum, které bylo uděleno na kratší dobu, je možné prodloužit maximálně tak, aby celková doba pobytu byla 6 měsíců. Z víza není možné měnit účel pobytu na jiný účel.

Migranti, kteří žádají o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání opětovně (pokud v předchozích 5 letech vízum získali a nebylo jim zrušeno mimo zrušení v důsledku porušení povinnosti na straně zaměstnavatele), mají právo na přednostní vyřízení jejich žádosti. Rovněž jsou osvobozeni od poplatku za přijetí žádosti o toto vízum.

KDE

Informace Ministerstva zahraničních věcí (v angličtině a češtině): https://www.mvcr.cz/clanek/dlouhodobe-vizum-vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-za-ucelem-sezonniho-zamestnani.aspx

Na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí.