NHỮNG NHÂN VIÊN CÁC CÔNG TY ĐƯỢC CỬ ĐẾN TỪ QUỐC GIA THỨ