NGƯỜI DI CƯ LÀM VIỆC TRONG LÃNH THỔ KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG HOẶC THẺ LAO ĐỘNG HỢP LỆ