CUỘC THI NGOẠI NGỮ ĐỊA PHƯƠNG NHẰM MỤC ĐÍCH ĐẶT ĐƯỢC TRÌNH ĐỘ NGHIỆP VỤ VÀ XIN QUỐC TỊCH